Dergi Hakkında Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 

Makale Hazırlama

Yayın Dili

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makalenin Gönderimi

Makale gönderimi, https://dergipark.org.tr/tr/journal/1707/submission/step/manuscript/new adresinden online olarak gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca, makaleler ile ilgili tüm süreçler ve yazışmalar DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

SineFilozofi dergisi sistemine yüklenen Word formatındaki makalelerin tam metinlerinde yazar ismi olmamalıdır. Kullanıcılar makale göndermek üzere açtıkları üye hesaplarında kendi isimlerini kullanmalıdır.

Makaleler ile birlikte, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili bilgileri içeren SineFilozofi Dergisi Makale Bilgi Formu*, ıslak imzalı SineFilozofi Dergisi Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi* formu ve Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu yüklenmelidir.

(*Dergi Formları sekmesinden erişilebilir.)

Genel Kuralar

Gönderilen makalelerde, makalenin Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. İngilizce özetten önce makalenin İngilizce başlığı yer almalıdır. Özetler, 150-250 kelime aralığında olmalıdır.

Makalelerde, Türkçe özetin altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 Türkçe anahtar kelime, İngilizce özetin altında yine çalışmanın içeriğini temsil eden 5 İngilizce anahtar kelime (keywords) yer almalıdır.

Dergimize göndereceğiniz Türkçe dilinde yazılmış çalışmalarınızda, özetin ardından çalışmayı kısaca özetleyen 600-800 kelimelik İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet yalnızca Türkçe makalelerde zorunludur.

Çalışmalarınızda şu sıralamayı takip etmeniz önerilmektedir: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Extended Abstract (Çalışma Türkçe ise), Giriş, Ana Metin, (Yöntem, Bulgular, Tartışma- İsteğe bağlıdır), Sonuç ve Kaynakça.

Makalelerin (Araştırma makalesi/Olgu sunumu/Derleme makale) toplam kelime sayısının 6000-8000 kelime aralığında olması tavsiye edilir.

 

Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, resim vb. içerik ‘Görsel 1: görselin adı veya açıklaması” düzeninde adlandırılmalıdır.

Tablo ve şekil başlığı numaralandırılarak tablonun/şeklin üzerine kalın bir şekilde yazılmalıdır. Tablo başlığı ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.

Makalelerde bahsi geçen filmlerin isimleri, metin içerisinde ilk kez kullanıldığında özgün hallerinde ve parantez içerisinde Türkçesi ile birlikte verilmelidir. Ayrıca filmin yönetmeni ve gösterim yılı belirtilmelidir. Örn: Das Cabinet Des Dr. Caligari (Dr. Caligari’nin Muayenehanesi, Robert Wiene, 1920). İlk kullanımın ardından yapılan referanslarda metin içerisinde tutarlı olmak şartıyla filmin Türkçe veya orijinal ismi tercih edilebilir. Ayrıca ilk kullanımın ardından filme yapılan referanslarda yönetmen ismi ve yapım yılı olması zorunlu değildir. Metin içinde geçen tüm film, kitap, gazete, dergi, TV programı adları italik yazılmalıdır. Metin içerisinde referans verilen tüm film, kitap, dergi, gazete, TV programları kaynakçada da APA stiline uygun biçimde yer almalıdır.

 

Makalenin Biçimsel Düzenleme Kuralları

 

Başlıkların düzenlenmesi:

Ana başlık: İlk Harfleri Büyük, 13 punto ve bold,

Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold,

Başlıklar baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,

Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.

 

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Paragraf Başı: 1 cm

Blok Alıntı: Sol 1 cm

Yazı Tipi: Book Antiqua

Yazı Tipi Stili: Normal

Ana Metin Boyutu: 11 punto

Blok Alıntı:10 punto

Sonnot Metin Boyutu: 9 punto

Tablo İçi Bilgiler: 10 punto

Paragraf Aralığı: 6 nk

Satır Aralığı: Tek (1,25)

 

Makalenin Yazım Kuralları

SineFilozofi dergisi APA (7.0) referans düzenini benimsemiştir. Gönderilen çalışmaların kaynak gösterim biçimi APA (7.0) stiline uygun olmalıdır. APA kuralları hakkında bilgi için: http://www.apastyle.org/

Çalışmaların imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır: https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu.

 

Kaynak Gösterme ve Atıf Kuralları

Kaynakçada sadece metin içinde atıf/göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmelidir.

Makale içerisinde kullanılan tüm kaynaklar, metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, ayrı bir bölüm olarak yazar soyadlarına göre alfabetik sıralı ve asılı olarak belirtilmelidir.

Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a, b, c,…” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında, gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Örnek; Metin İçinde: (Erkılıç, 2018a, p. 10), … (Erkılıç, 2018b)

Kaynakçada:  Erkılıç, H. (2018a). …..

Erkılıç, H. (2018b). …..

40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 40 kelimeden uzun doğrudan alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok hâlinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Özgün eserden doğrudan alıntı yaparken çıkarılan kelime/cümle(ler) köşeli parantez içinde üç noktayla […] gösterilir.

Metin içinde alıntılanan ana kaynak yazar tarafından okunmamışsa, yani ikincil kaynaktan yararlanılıyorsa şu şekilde belirtilmelidir: (Bergson’dan aktaran Sönmez, 2020, p. 48).

 

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Tek yazarlı kaynak; (Makal, 2014, pp. 201-202)

İki yazarlı kaynak; (Neyzi & Demirci, 2011, p. 72)

Üç, dört ve beş yazarlı kaynak; (Connerton, Wayne & West, 2010, pp. 12–13) Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda; (Connerton et al., 2010)

Altı ve daha çok yazarlı kaynak; (Mutlu et al., 2013)

Kurum isimleri: Metin içinde ilk kez atıf: (World Health Organization [WHO], 2023)

Tekrar eden atıflar: (WHO, 2023)

 

Kaynakça Bölümünde Kaynakların Gösterimi

Kitap:

Genel Kural: Yazar(lar)ın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin adı (Varsa Baskı Sayısı). (Çeviri kitap ise çevirmen Adı). Yayınevi.

Not: APA 7’de kitap künyelerinde “yayın yeri” bilgisi yer almamaktadır. Doi numarası varsa sonuna “http…” olarak eklenmelidir. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.

Tek yazarlı kitaplar:

Sobchack, V. (1992). The address of the eye: A phenomenology of film experience. Princeton University Press.

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:

Carlson, N. R. (2007a). Foundations of physiology and psychology. (7. Basım). Pearson Allyn & Bacon.

Carlson, N. R. (2007b). Physiology of behaviour. Pearson Allyn & Bacon.

İki yazarlı kitaplar:

Rushton, R., & Bettinson, G. (2010). What is Film Theory?. Open University Press.

Üç yazardan fazla ise:

Alwang, J., Siegel, P. B., Jorgensen, S. L., Alwang, J., Siegel, P. B., & Jorgensen, S. L. (2001). Vulnerability: a view from different disciplines. The World Bank.

Yazarı yoksa:

Kitap adı. (2020). Yayıncı.

Çeviri Kitap:

Frampton, D. (2013). Filmozofi: Sinemayı yepyeni bir tarzda anlamak için manifesto (C. Soydemir, Çev.). Metis.

Editörlü Kitap (Kitabın Tamamı):

Mansell, R., Avgerou, C., Quah, D. & Silverstone R. (Eds.). (2007). The handbook of information and communication technologies. Oxford University Press.

Not: Tek bir editör bulunan kitaplarda (Editör), birden fazla editörün bulunduğu kitaplarda (Editörler) ifadesi kullanılır. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.

 

Editörlü Kitapta Bölüm:

Greenstein, S., & Prince, J. (2007). Internet diffusion and geography of the digital divide in United States. In E. Mansell, C. Avgerou , D. Quah & R. Silverstone (Eds.), The Handbook of Information and Communication Technologies (pp. 168-195). Oxford University Press.

Makale:

Genel Kural: Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale adı. Derginin Adı, Cilt Numarası (Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Öztürk, S. (2022). Sinema ve düşünce ilişkisi üzerine bir tartışma: Beden sinema ve beyin sinema. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 60 (1), 93-118. https://doi.org/10.47998/ikad.1174359

Sobchack, V. (1990). Active eye: Optical movement: Transformations of attention. Quarterly Review of Film and Video, 21-36.

Not: APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir. Makalenin Doi numarası varsa eklenmelidir.

Tez:

Genel Kural: Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Enstitü Adı, Şehir.

Üşümezgezer, Ç. (2019). Haneke sinemasının yaralanabilir seyircisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İnternet:

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.

Film:

Genel Kural: Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı). Filmin Adı [Film]. Ülke: Stüdyo.

Tarantino, Q. (Yönetmen). (1994). Pulp fiction [Sinema Filmi]. ABD: Miramax.

Televizyon Dizisi Bölümü:

Genel Kural: Senaristin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Senarist) & Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Bölüm Adı [Televizyon Dizisi Bölümü]. Yapımcının Adının İlk Harfi., Soyadı (Yapımcı), Dizinin Adı. Ülke: Stüdyo.

Armstrong, J. (Senarist) & Welsh, B. (Yönetmen). (2011). The Entire History of You [Televizyon Dizisi Bölümü]. C. Brooker (Yapımcı), Black Mirror. Birleşik Krallık: Channel 4.

 

İhtiyaç duyulan diğer atıf örnekleri için: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/ adresi ziyaret edilebilir.

 

Makale Son Kontrol Listesi

Aşağıda belirtilen maddelerde bir eksikliğiniz olmadığından emin olunuz:

-Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/journal/1707/submission/step/manuscript/new adresinden yüklenecektir.

– Sisteme yüklenecek makale metni, Word formatında olmalıdır ve makalelerin tam metinlerinde çift taraflı kör hakemlik politikası gereği yazar ismi olmamalıdır.

-Makalelerinizde, APA (7.0) referans sisteminin kullanıldığı, derginin yayın politikaları, manifestosu, amaç ve kapsamı ile uyumlu olduğu, yazım kurallarında belirtilen önerilere uyulduğu ve Makale Ana Metninde Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler bulunduğu, Türkçe çalışmalar için Extended Abstract (İngilizce Genişletilmiş Özet) yer aldığı bilgilerinden emin olunuz.

-Sisteme çalışmanın yer aldığı makale ana metni ile birlikte, SineFilozofi Dergisi Makale Bilgi Formu, SineFilozofi Dergisi Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi, İntihal Raporu ayrı dosyalar olarak yüklenmelidir.

 

Makale Değerlendirme Süreci

  1. Değerlendirme Basamağı: EDİTÖRYAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çalışmalar dergi yazım kurallarına uygun olarak ve akademik bir dille yazılmalıdır.

Yazıların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

Aynı yıl içerisinde bir yazarın sadece bir makalesi yayınlanır. Yazar başka bir makale gönderse ve makale kabul alsa dahi takip eden yıl içinde uygun bir sayıda yayınlanmak için sıraya alınır.

Çalışmalar amaç, konu ve içerik yönünden tutarlılık göstermelidir.

Çalışmalar intihal içermemeli, Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun %20 ve altında olması gerekmektedir. İntihal raporlarıyla ilgili soru ve sorunlarınız için [email protected] adresine mail atınız.

Bu kurallara uymayan çalışmalar editör kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilecektir.

  1. Değerlendirme Basamağı: HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Editoryal değerlendirmeden geçen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlar. Hakem atamalarında, makale konusunun hakemin uzmanlık alanı ile uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Dergiye gönderilen yazılar, çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirilmektedir.

Baş editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermeme ilkesine uygun şekilde çalışmanın atamalarını gerçekleştirir. Çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sistemine göre en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden, değerlendirme süreçlerini adil yürütülmeleri ve tarafsızlık ilkesine uyulmaları beklenmektedir. Hakemler, değerlendirilen yazı ile ilgili tüm bilgileri saklı tutmalıdır. Farklı mecralarda söz konusu yazılarla ilgili beyan, bilgi, müzakere yapılmamalıdır. Değerlendirme raporlarında kırıcı, aşağılayıcı ifadelere yer vermemelidir. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerden, her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanabilir, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

 

Önemli Bilgi: Yukarıda belirtilen tüm kurallar ve süreçler, SineFilozofi Dergisi’nin yayınlanan/yayınlanması planlanan Özel Sayıları için aynı şekilde geçerlidir.