SineFilozofi Sempozyum Sempozyum Arşiv 2018 – Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu (Arşiv)

2018 – Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu (Arşiv)


Sempozyum bitti. Yönetmenlerimize, katılımcılara ve izleyicilere teşekkür ederiz. Tekrar Görüşmek Dileğiyle…


SEMPOZYUM HAKKINDA


23-25 Kasım 2018

Akbank Sanat Merkezi

Beyoğlu, İstanbul

Felsefe ve sinema ilişkisinin, film üretim tarihi kadar eskiye dayandığı kabul görmüş bir gerçektir. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Hareketli imajlar üzerine “düşünme”nin, kuramsal ya da uygulama alanında görülen çok yönlü karşılıkları, sinema sanatının kendi fikrinin üreticisi olarak tanımlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Özellikle son yıllarda, çok sayıda akademik ürün ile karşılığını bulan söz konusu alan, sinemamıza yönelik başarılı teorik ve pratik çalışmalarla dikkat çekici hale gelmiştir.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan  SineFilozofi – Sinema ve Felsefe Sempozyumu, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren başarılı yönetmenlerin atölye çalışmaları ve söyleşileri yer alacaktır.

Uluslararası, hakemli, akademik, alan indeksi ve diğer indekslerde taranan (The Philosopher’s Index, DOAJ, CEEOL, EBSCO, Ovit, ProQuest, ULAKBİM-DERGİPARK) ve online yayınlanan bir dergi olan  SineFilozofi’nin Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda,  SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.

Sizleri, üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz.

Kasım 2018’de İstanbul’da görüşmek dileğiyle!

Dergi ve Sempozyum Yönetimi


SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLERPROGRAM VE ÖNEMLİ TARİHLER

KONU BAŞLIKLARI


Önerilen Konu Başlıkları
(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)


1- Sinema ve Felsefe İlişkisi
2- Sinemanın Ontolojisi
3- Sinema ve Diğer Sanatlar Arasındaki İlişki
4- Sözlü Felsefe-Yazılı Felsefe-Sinematik Felsefe
5- Sinema Filmlerinin Ürettiği Felsefe
6- Felsefi Filmler
7-Felsefi Yaklaşımların Filmlerde İllüstrasyonu
8- Filmler Felsefe Yapabilir mi?
9- Sanat, Bilim ve Felsefe İlişkisi
10- Filozofların Sinemaya Bakışı
11- Sinema Kuramlarında Sinema Felsefesini Aramak
12- Popüler Filmlerde Felsefe
13- Hareket-İmaj ve Zaman-İmajın Değişen Görünümleri
14- Yeşilçam Filmlerine Felsefi Düzeyden Bakabilmek
15- Yeni Türk Sineması ve Felsefe
16- Filozof Yönetmenler
17- Kadın Yönetmenler ve Felsefe
18- Sinematik Deneyim
19- Beyin Ekran
20- Sinema Felsefesi ve Alımlama
21- Filmler Kavram Yaratabilir mi?
22- Sinema Temsil midir?
23- Sinema, Gerçek, Hakikat İlişkisi
24- Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
25- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
26- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Yapılabilme İmkânlarını Düşünmek
27- Sinema ve Düşünce ilişkisi
28- Beyin Sinema
29- Beden Sinema
30- Sinema Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar
31- Sinema ve Siyaset Felsefesi
32- Sinema ve Kadın
33- Deleuze’den Sonra Sinema
34- Sinemada Yeni İmajlar
35- Sinemanın Geleceği


KURULLAR


 Düzenleme Kurulu


 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Sorumlu kişi)
 • Prof. Dr. Lale Kabadayı
 • Doç. Dr. Aydan Özsoy
 • Doç. Dr. Esra İlkay İşler
 • Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan
 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ulutaş
 • Dr. Kurtuluş Özgen
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç
 • Arş. Gör. Sarper Bütev
 • Öğr. Gör. Eda Arısoy

Bilim ve Danışma Kurulu


 • Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Meral Serarslan, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Süreyya Çakır, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Ordu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Mukadder Çakır, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Hülya Önal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gökhan Uğur, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. İbrahim Hakan Dönmez, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Meral Özçınar, Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Barış Bulunmaz, University of South Carolina.
 • Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Ersan Ocak, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Temuçin Asiltürk, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Ümit Güvendi Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Canan Uluyağcı, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Engin Ümer, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Tırpan, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türkiye