SineFilozofi Sempozyum Sempozyum Arşiv 2019 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)

2019 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)


Sempozyum bitti. Yönetmenlerimize, katılımcılara ve izleyicilere teşekkür ederiz. Tekrar Görüşmek Dileğiyle…

Saygılarımızla.


SEMPOZYUM HAKKINDA


22-24 Kasım 2019

Akbank Sanat Merkezi

Beyoğlu, İstanbul

Felsefe ve sinema ilişkisinin, film üretim tarihi kadar eskiye dayandığı kabul görmüş bir gerçektir. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Hareketli imajlar üzerine “düşünme”nin, kuramsal ya da uygulama alanında görülen çok yönlü karşılıkları, sinema sanatının kendi fikrinin üreticisi olarak tanımlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Özellikle son yıllarda, çok sayıda akademik ürün ile karşılığını bulan söz konusu alan, sinemamıza yönelik başarılı teorik ve pratik çalışmalarla dikkat çekici hale gelmiştir.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan  SineFilozofi – Sinema ve Felsefe Sempozyumu, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren başarılı yönetmenlerin atölye çalışmaları ve söyleşileri yer alacaktır.

Uluslararası, hakemli, akademik, alan indeksi ve diğer indekslerde taranan (The Philosopher’s Index, DOAJ, EBSCO, Ovit, ProQuest, ULAKBİM-DERGİPARK) ve online yayınlanan bir dergi olan  SineFilozofi’nin Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda,  SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.

Sizleri, üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz.

Kasım 2019’da İstanbul’da görüşmek dileğiyle!

Dergi ve Sempozyum Yönetimi


SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLERPROGRAM VE ÖNEMLİ TARİHLER


Sempozyum Programı


Broşürü PDF olarak İndir

Dinleyici Katılımları Ücretsizdir.

Dinleyici Bilgi Formu

(Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenler için dinleyici bilgi formu mevcuttur)


KONU BAŞLIKLARI


Önerilen Konu Başlıkları

(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)


1- Sinema ve Felsefe İlişkisi
2- Sinemanın Ontolojisi
3- Sinema ve Diğer Sanatlar Arasındaki İlişki
4- Sözlü Felsefe-Yazılı Felsefe-Sinematik Felsefe
5- Sinema Filmlerinin Ürettiği Felsefe
6- Felsefi Filmler
7-Felsefi Yaklaşımların Filmlerde İllüstrasyonu
8- Filmler Felsefe Yapabilir mi?
9- Sanat, Bilim ve Felsefe İlişkisi
10- Filozofların Sinemaya Bakışı
11- Sinema Kuramlarında Sinema Felsefesini Aramak
12- Popüler Filmlerde Felsefe
13- Hareket-İmaj ve Zaman-İmajın Değişen Görünümleri
14- Yeşilçam Filmlerine Felsefi Düzeyden Bakabilmek
15- Yeni Türk Sineması ve Felsefe
16- Filozof Yönetmenler
17- Kadın Yönetmenler ve Felsefe
18- Sinematik Deneyim
19- Beyin Ekran
20- Sinema Felsefesi ve Alımlama
21- Filmler Kavram Yaratabilir mi?
22- Sinema Temsil midir?
23- Sinema, Gerçek, Hakikat İlişkisi
24- Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
25- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
26- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Yapılabilme İmkânlarını Düşünmek
27- Sinema ve Düşünce ilişkisi
28- Beyin Sinema
29- Beden Sinema
30- Sinema Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar
31- Sinema ve Siyaset Felsefesi
32- Sinema ve Kadın
33- Deleuze’den Sonra Sinema
34- Sinemada Yeni İmajlar
35- Sinemanın Geleceği


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ


Bildiri özeti gönderim süresi sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Sempozyum için gönderilen bildiriler kör hakemlik (blind review) değerlendirme sürecinden geçtikten sonra katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. 

Bildiri Özeti en az 150, en fazla 350 kelime olmalıdır. Bildiri özetlerinin sayfa düzeninin yazar tarafından şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu : A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk : 3 cm
Alt Kenar Boşluk : 3 cm
Sol Kenar Boşluk : 3 cm
Sağ Kenar Boşluk : 3 cm
Yazı Tipi : Times New Roman
Yazı Boyutu : Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Satır Aralığı : Metinde 1.15, dipnotlarda tek satır aralığı biçiminde olmalıdır.
Anahtar kelimeler : Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Bildiri özetlerinin word ortamında yazılıp sinefilozofi@gmail.com adresine doğrudan gönderilmesi yeterlidir.

Bildiri özetlerine ek olarak, yazarların 100-150 kelime arasında kısa bir özgeçmişleri de gönderilmelidir. Özgeçmişler bildiri özetleri ile aynı adrese (sinefilozofi@gmail.com) gönderilmelidir.

Sempozyum için gönderilen bildiriler, kör hakemlik (blind review) değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Sinefilozofi Dergimiz uluslararası alan indekslerine ek olarak, Türkiye’de TUBITAK ULAKBIM TR Dizin kapsamında değerlendirilmektedir. Sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, kör hakemlik sürecini geçerek dergimizin sempozyum özel sayısında yayınlanacaktır.

Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 


KURULLAR


II. ULUSAL SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMU


DÜZENLEME KURULU


 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü)– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel- Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meral Serarslan- Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hale Torun- İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz Bayrakdar- Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zakir Avşar- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Dilek Tunalı- Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan Uğur- Beykent Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak- TED Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan- Kastamonu Üniversitesi
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aysu Uğur – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 •  Öğr. Gör. Eda Çalışkan Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Fırat Osmanoğulları
 • Ferza Demirkan (Etkinlik Sunucusu)

BİLİM KURULU